Diskuze nad buducností sboru

Milé sestry a milí bratři soběhrdského sboru,

sbory naší církve obdržely od synodní rady dopis s výzvou k diskusi nad budoucností vlastního sboru. Staršovstvo rozhodlo, že podklady k diskusi budou rozeslány e-mailem do sboru s výzvou k vyjádření názorů. Prosíme Vás proto o vyjádření k tématům uvedeným v tomto dopise, na které budete ochotni a schopni odpovědět.  Vaše odpovědi, vyjádření a dotazy zašlete, prosíme,  na e -mailovou adresu sobehrdy@evangnet.cz do konce února.

Odpovědi budou anonymizovány a použity pro diskusi ve staršovstvu sboru při vypracování rozvojového plánu sboru.

Vaše staršovstvo

 

Příloha

Dopis synodní rady ČCE do sborů

Co chceme aneb budoucnost našeho sboru a celé církve (rozvojový plán sboru) -  říjen 2020

Milé sestry a milí bratři,

úvahy o budoucnosti našich sborů a církve nabývají v posledních letech na intenzitě. Vnímáme dalekosáhlé změny postavení církve, sborů ve společnosti, které nejsou jen důsledkem ekonomických změn po vyrovnání státu a církví. Reagovat na tyto změny a promýšlet další kroky je odpovědností každého z nás v rámci toho společenství, které nám dává důvěru a svěřuje vedení.

Co je rozvojový plán a jak na to.  Předkládáme vám vodítko pro uvažování a rozhodování o budoucnosti vašeho sborového společenství – rozvojový plán (RP) sboru. Žádáme vás však, abyste se přípravě RP věnovali bezodkladně, neboť vaše představy, plány a rozhodnutí se týkají ostatních sborů, seniorátů i celé ČCE. Proces přípravy RP si ovšem žádá jistý čas a prostor; položit si otázky, prodebatovat je, naslouchat si, domluvit se. Je možné se obrátit o pomoc a podporu na seniorátní výbory nebo externího facilitátora. Cílem a smyslem RP je si ve staršovstvu a sboru společně, konkrétně a co nejjasněji říci, co a jak dál. Kam se chceme ubírat. Jaké jsou naše možnosti. Jaké konkrétní kroky a v jakém časovém horizontu chceme podniknout, aby se sbor mohl rozvíjet a růst.

Vize ovšem musí být realistické. Je proto třeba nejprve uvážit současný stav sboru. To vše jistě ve víře, lásce a naději, nezapomínajíce při tom na moc Ducha svatého, který křísí, obživuje a činí nové překvapivé věci.

RP není zamýšlen jako dokument jednou provždy hotový, nýbrž jako nástroj pro orientaci, k němuž se opakovaně vztahujeme, odvozujeme od něho konkrétní úkoly, které nás čekají, zároveň ho vzhledem k vývoji situaci stále oživujeme a upravujeme.

Povzbuzení právě tento čas, v němž nabývají na síle nejistoty tváří v tvář budoucnosti, nám ukazuje, jak je dobré být připraveni na nečekané věci, vědět, kdo jsme, na čem nám záleží, oč usilujeme a jaké máme možnosti. „Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikého, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest ve vás…“ 1 Pt 3,15 Pán Bůh vám žehnej,

Vaše synodní rada

Základní otázka, na kterou musí rozvojový plán reagovat:

Jaké kroky musíme učinit, abychom se ze současného stavu přiblížili cíli?

 

Analýza – reflexe současného stavu

- jak byste charakterizovali svůj sbor (tradiční, otevřený, liberální, konzervativní atp.)

 - jaké jsou bohoslužby (kritéria: zvěst evangelia, liturgie, svátosti, zpěv, srozumitelnost, aktuálnost, otevřenost pro příchozí)

 - jaké jsou vztahy ve sboru, jaká je komunikace ve sboru

 - jaké je věkové a sociální složení sboru (děti, mládež, střední generace, senioři)

- je ve sboru prostor pro uplatnění obdarování presbyterů a dalších členů

 - jak se ve sboru pracuje s Biblí - co všechno se ve sboru děje, jaká je účast, zájem

- co děláme pro veřejnost

 - jak jsme na tom s misií, jsme otevřeným společenstvím, kam přicházejí další lidé, umíme pozvat lidi do sboru, máme pro tyto lidi nějaká odpovídající a srozumitelná setkávání

 - jak spolupracujeme s obcí nebo městem, s místní školou (vyučování náboženství)

- co ostatní křesťané, jejich farnosti a sbory, jaké s nimi máme vztahy, dokážeme spolupracovat; je to jenom na faráři nebo i na ostatních

- jak u nás probíhá pastorace a křesťanská služba - spolupracujeme s Diakonií ČCE nebo jiným poskytovatelem sociálních služeb

 - jak jsme na tom se vztahy k ostatním sborům seniorátu - jak vnímáme vedení naší církve

 - máme faráře, na jaký úvazek, jak hodnotíme jeho práci a osobnost, je dobře ukotvena jeho rodina

 - jak jsme na tom s údržbou nemovitostí

- máme nemovitosti, které sbor zatěžují – umíme je využít nebo se jich zbavit

- jak jsme na tom s financováním sboru (provozní náklady, investice, seniorátní a celocírkevní repartice, odvody do PF atp.)

- máme ještě rezervy vzhledem k počtu salárníků a výši saláru nebo už jsme na svém maximu (jaký je dopad kampaně 5 % a hlavu vzhůru)

 - jaká je ochota členů sboru se zapojovat do brigád na údržbu nemovitostí a dalších aktivit


 

Vize – duchovní rozvoj sboru

- jaký typ sboru chceme utvářet, co je pro nás podstatné (bohoslužby, aktivní účast laiků, misie, vztah k obci, diakonie…);

- co z biblického poselství nás jakožto společenství inspiruje; doporučení: najděte si pro sbor metaforu a to, co je pro vás na ní důležité – biblickou či jinou (např. čerpací stanice, hospoda, jednotka rychlého nasazení, tělo Kristovo, poutníci na cestě atp.)

- jak vidíme sbor za 6 let – jaký způsob zvěstování a zbožnosti chceme podpořit, jaké formy setkávání a akcí včetně četnosti chceme uskutečňovat a nabízet (stanovit u každé generace zvlášť); budeme samostatný sbor, nebo se sloučíme s jiným sborem, jak chceme spolupracovat se sousedními sbory, se seniorátním výborem, jinými církvemi

- jak chceme zapojit laiky do duchovní práce ve sboru

- co chceme dělat pro veřejnost a nově příchozí (misijní a sociální činnost)

- co chceme dělat v oblasti křesťanské služby a pastorace

Další inspirace: -

 Poslání církve – viz Preambule Církevního zřízení

- Poslání staršovstva – Církevní zřízení § 23,1; Řád o správě církve čl. 24 - Materiál synodu z roku 2005 (Budování sboru): „Na začátku musí stát rozhodnutí určité skupiny lidí, že už nechtějí dále přešlapovat na místě. Jejich program má tři kroky: a) Porozumět výchozí situaci, udělat si důkladnou analýzu společnosti (obce), v níž sbor žije. b) Načrtnout si podstatu a poslání sboru v konkrétní situaci a navrhnout vhodnou podobu sboru. c) Zvážit možnosti sboru a zaměřit se na to, v čem jsou jeho členové dobří. To vše se neobejde bez odvahy a víry.“

– materiální rozvoj sboru

 co chceme, aby bylo zdrojem našeho financování (saláry a dary, nájmy, dotace a granty aj. – a v jakých proporcích)

- na jaký úvazek chceme mít faráře, jiné zaměstnance (pastoračního pracovníka, sborovou sestru, varhaníka, kostelníka…); budeme případně faráře sdílet s jiným sborem, jaké možnosti pro doplnění částečného farářského úvazku nám nabízí naše okolí, chceme (více) využívat služeb výpomocných kazatelů

- co plánujeme v dalších 6 letech podniknout s našimi nemovitostmi – opravy a nové stavby (jak by měla probíhat příprava rozpočtů a podklady pro dotace)