Beseda s Timem Otto 5.10.

Beseda s Timem Otto 5.10.