Staršovstvo

Pavel Stolař kurátor, předseda staršovstva
Josef Bartošek farář
Aleš Bubla  
Jiří Fojtů  
Pavel Goby  
Vlasta Matoušková  
Vladimír Podroužek  
Jan Rataj místokurátor
Vladislav Vlasák  
Náhradníci:
Bohuslav Černý  
René Hudec  
Marta Kingová  

==============================================

CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ

Oddíl H. Staršovstvo (k § 23 CZ)

 

Čl. 22. Členství ve staršovstvu

 1. V každém farním sboru musí být zřízeno staršovstvo.
 2. Členy staršovstva jsou faráři a jáhnové ustanovení ve sboru volbou nebo rozhodnutím církevních správních orgánů a členové staršovstva zvolení sborovým shromážděním.
 3. Dispens od překážek stanovených v čl. 11odst. 5 a 7 tohoto řádu může ve výjimečných případech udělit seniorátní výbor na základě odůvodněné žádosti a to zásadně před volbou.
 4. Počet volených starších a přiměřený počet náhradníků je úměrný velikosti sboru. Nejmenší přípustný počet starších je šest a největší dvacet čtyři. Starší jsou voleni na šest let. Jejich funkční období začíná dnem volby, nebyl-li při volbě stanoven jiný počátek funkčního období.
 5. Zvolené členy staršovstva a jejich náhradníky ustanovuje po každé volbě pověřený člen seniorátního výboru v bohoslužebném shromáždění příslušného farního sboru. Čas a místo shromáždění stanoví seniorátní výbor v dohodě se staršovstvem příslušného farního sboru.
 6. Staršovstvo může povolat za svého člena i člena církve, který se přistěhoval z jiného sboru, kde byl členem staršovstva. Funkční období takto povolaného člena staršovstva končí při nejbližší volbě staršovstva.
 7. Volí-li sborové shromáždění na základě svého usnesení schváleného seniorátním výborem každé tři roky polovinu staršovstva, jsou náhradníci staršovstva voleni pouze na dobu tří let.
 8. Když se místo staršího uprázdní (úmrtím nebo jinak), nastoupí za něho náhradník do konce funkčního období staršovstva. Náhradníci nastupují v pořadí stanoveném při volbě. Jsou-li ve sboru členové staršovstva voleni podle určitých obvodů či obcí, nastupuje náhradník z příslušného obvodu.
 9. Rezignaci staršího přijímá staršovstvo, rezignaci staršovstva přijímá seniorátní výbor.

 

Čl. 23. Funkcionáři staršovstva

 1. Staršovstvo ze svých členů nejprve zvolí kurátora. Poté zvolí za svého předsedu faráře (případně administrátora) nebo kurátora, druhý z nich je bez volby místopředsedou staršovstva. Dále zvolí náměstka kurátora a zapisovatele. Ze svých členů případně z dalších členů sboru ustanoví pokladníka, účetního a podle potřeby i další funkcionáře a jejich zástupce. Není-li ustanovený funkcionář členem staršovstva, odpovídá staršovstvu za svou činnost. Funkcionáře staršovstvo volí a ustanovuje po každé volbě členů staršovstva, případně podle potřeby.
 2. Kurátorem nemůže být zvolen farář nebo jáhen ani zaměstnanec sboru. Pokladníkem nebo účetním nemůže být ustanoven farář nebo jáhen ustanovený ve sboru. Pokladníkem nemůže být ustanoven žádný člen rodiny faráře nebo jáhna ustanoveného ve sboru.
 3. Ve sboru, kde byl ustanoven administrátor nebo zvolen nový farář, provede staršovstvo novou volbu svého předsedy. Po každé volbě oznámí staršovstvo jméno svého předsedy a místopředsedy seniorátnímu výboru.

 

Čl. 24. Působnost staršovstva

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší staršovstvu zejména:
  1. osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru
  2. pravidelně a řádně pořádat bohoslužebná, katechetická a vzdělávací shromáždění pro dospělé, mládež i děti (nedělní a sváteční bohoslužby pro dospělé a pro děti, biblické hodiny, náboženské vyučování, konfirmační cvičení a konfirmační slavnost, a další pravidelná i mimořádná shromáždění, setkání, cvičení, kursy, pobyty a tábory zaměřené k prohloubení znalosti Bible, k utvrzení ve víře, k budování společenství sboru a k odpovědnému a řádnému jednání ve všedním životě) a usnášet se o jejich pořadu a čase konání
  3. starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu a jejich užívání ve sboru
  4. podle potřeby se starat o vyučování náboženství ve školách na území sboru
  5. pečovat o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru
  6. navštěvovat členy sboru, zvláště nemocné, osamělé a jinak potřebné
  7. pomáhat modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v pokušení, v nebezpečí mravního zbloudění či rozvratu
  8. pastýřskou službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným odpuštěním
  9. přijímat do církve nové členy a vylučovat z ní
  10. vést kartotéku členů sboru, seznam členů s hlasovacím právem, zařizovat volby, svolávat sborové shromáždění a provádět jeho usnesení i usnesení a rozhodnutí vyšších církevních orgánů
  11. volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 250 členů jednoho, do 500 členů dva, do 1000 členů tři, přes 1000 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva
  12. předkládat seniorátnímu výboru a konventu odůvodněné návrhy týkající se církevního života, církevního zřízení a řádů
  13. předkládat kazatelům i ostatním členům staršovstva přání nebo stížnosti týkající se jejich činnosti ve sboru a způsobu života, a kdyby to nemělo úspěch, činit oznámení vyšším správním orgánům a příslušným pastýřským radám
  14. ustanovovat a propouštět diakonky a diakony, učitele náboženství, varhaníky, sborové sestry, kostelníky i jiné zaměstnance a pracovníky sboru, určovat jejich mzdy a odměny a udělovat jim dovolenou
  15. usnášet kazatelské statuty upravující postavení farářů a jáhnů, kteří jsou ustanoveni ve sboru
  16. starat se o hospodaření sboru a správu jeho majetku podle ŘHC
  17. starat se o archiv farního sboru, o vedení sborové kroniky a o sborovou knihovnu
  18. jednat a usnášet se o všech sborových záležitostech, které nejsou Církevním zřízením a řády svěřeny výhradně sborovému shromáždění nebo faráři či jáhnovi
  19. podávat příslušnému seniorátnímu výboru na požádání zprávu o všech záležitostech, které se týkají sboru, a dát mu nahlédnout do sborových spisů

 

Čl. 25. Bezplatnost funkcí a náhrada výdajů členů staršovstva

 1. Za členství ve staršovstvu nenáleží starším žádná odměna.
 2. Starší mají nárok na náhradu cestovních výdajů při cestách vykonávaných z pověření staršovstva.

 

 

Čl. 26. Neúčast na zasedáních staršovstva

 1. Starší, který se přes opětovné napomenutí a bez odůvodněné omluvy neúčastní zasedání staršovstva, může být své funkce zbaven usnesením dvoutřetinové většiny všech členů staršovstva po schválení seniorátním výborem.