Abychme hodně pamatovali.

Abychme hodně pamatovali.

Hlavním nosným tématem koncertu s názvem "Abychme hodně pamatovali..." Zpěvy husitských Čech  je úcta k Nejsvětější svátosti, tedy k Tělu a Krvi Ježíše Krista, jejichž přijímání pod způsobou chleba a vína tvoří po dvě tisíciletí středobod mešní liturgie a křesťanského života vůbec. Eucharistická úcta našla v Čechách 15. a 16. století velmi silnou odezvu nejen mezi duchovními, nýbrž i ve společenství laiků. Právě důraz na do té doby neslýchané laické přijímání Kristova Těla i Krve se stal jedním z duchovních motorů husitské revoluce. Přijímání pod obojí způsobou tvořilo později charakteristický rys utrakvistické církve jako umírněného reformního proudu, který vzešel vítězně z husitských válek, jež zachvátily české království v 1. třetině 15. století. Utrakvisté (z lat. sub utraque specie) pak až do počátku 17. století představovali v konfesijně rozděleném království většinovou zemskou církev. Silný akcent na úctu k Tělu a Krvi Páně nalezl kromě teologie, výtvarného umění nebo literatury ohlas i v hudební tvorbě, a to jak v latinském, tak i v českém jazyce. Vedle tradičních chorálních zpěvů to byla zejména duchovní píseň, která se postupně stala pevnou součástí tehdejší liturgie a později se dočkala i vícehlasých zpracování. Dramaturgie koncertu se proto snaží toto bohatství představit v co největší šíři.

 
Vokální soubor Gontrassek [čti gontrášek] byl založen studenty a přáteli hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze roku 2000, kdy se z původně příležitostného účinkování při vědecké konferenci Bohemian Reformation and Religious Practice vyvinula stálá aktivita. Název sboru je vzat z písařské hříčky, jíž donedávna čeští muzikologové považovali za jméno českého skladatele přelomu 15. a 16. století. Cílem tohoto komorního vokálního sdružení, vedeného Janem Baťou, je provozovat duchovní hudbu, jež zněla v českých zemích v 15. a 16. století. Jedná se o činnost založenou převážně na účinkování při katolické liturgii a spojenou s vlastním pramenným výzkumem.