Volba staršovstva

Na sborovém shromáždění dne 13. března 2022 nás čekají volby nového staršovstva. Jedná se o správní orgán sboru volený na šest let a volbě stojí za to věnovat pozornost. Budeme volit osm zástupců sboru a tři náhradníky (členem staršovstva je automaticky též kazatel sboru). V tomto textu shrnujeme některé důležité informace týkající se volby. Citace jsou z Církevního zřízení a řádů ČCE, viz https://evangnet.cz/cce/czr/index.html.

Kdo je oprávněn volit?

Každý, kdo je zapsán v seznamu členů sboru s hlasovacím právem. V církevním zřízení stojí: „Staršovstvo zapíše do seznamu členů s hlasovacím právem všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.“ Seznam je vyvěšen v kostele k nahlédnutí a je možné do něj připisovat návrhy na doplnění. Staršovstvo konečnou verzi seznamu pro tyto volby schválí a vyvěsí před koncem února.  

Kdo může být volen?

Podle církevního zřízení „Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21.rok věku a kteří mají hlasovací právo, na šestileté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.“ Řády dále umožňují volbu z kandidátní listiny, kterou předem připraví předchozí staršovstvo. Této možnosti využijeme, protože to volbu výrazně zjednoduší a zrychlí. Každý bude mít i tak právo na kandidátní listinu připisovat jakékoliv jiné přípustné kandidáty.

Kandidátní listinu připravujeme transparentně. V kostele je vyvěšena listina, kam každý může připisovat návrhy kandidátů. Navržené kandidáty prosíme o vyjádření, zda s kandidaturou souhlasí. Kandidátní listina bude uzavřena a schválena po 20.2.2022.

Při sestavování kandidátní listiny je třeba brát zřetel na to, že: „Členy téhož správního orgánu nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.“ Z každé rodiny může tedy být ve staršovstvu nejvýše jeden zástupce.

Jak budeme volit?

V prvním kole každý volič označí na kandidátní listině nejvýše osm kandidátů (případně jich označí méně a připíše jiné, vlastní kandidáty). Poté budou sečteny hlasy pro jednotlivé kandidáty a bude sestaveno jejich pořadí. V prvním kole budou zvoleni všichni kandidáti, kteří splní následující dvě podmínky: (a) umístí se na prvních osmi místech a budou mít více hlasů než kandidát na deváté pozici, a (b) získají více než polovinu hlasů všech účastníků volby v prvním kole.

Pokud se v prvním kole nepodaří zvolit všech osm členů staršovstva, následují další kola s užší volbou na dosud neobsazená místa. Po obsazení všech míst ve staršovstvu probíhá ještě volba náhradníků.

Mohu volit, i když se nezúčastním sborového shromáždění?

Ano, prvního (nejdůležitějšího) kola volby se můžete zúčastnit „na dálku“. Zájem o volbu na dálku musíte sdělit faráři nebo kurátorovi sboru nejpozději do 27.2.2022. V domluveném termínu před konáním shromáždění Vám pak pověření dva členové staršovstva předají obálku s kandidátní listinou, kde vyznačíte svou volbu, vložíte do obálky a zalepíte. V seznamu členů s hlasovacím právem bude skutečnost, že jste volili na dálku, zaevidována.

I když budete volit na dálku (předem), můžete se následně sborového shromáždění zúčastnit, hlasovat a volit v případných dalších kolech (ale už ne v prvním kole volby). Při vyhodnocování prvního kola volby budou sčítány dohromady jak hlasy přítomných volících, tak hlasy volících na dálku.